Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®
Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®

Product Design

Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®

BUG STUDIO

Z-IN-X SUBLIMINAL TETRAGON®の製品・カタログデザイン。

  • DIRECTOR : DAIKI ITO
  • ART DIRECTOR : SANGOU KIKUTA
  • ART DIRECTOR : SANGOU KIKUTA
  • GRAPHIC DESIGNER : SANGOU KIKUTA

2015.10

Other Works